1. English

Mācību priekšmets/MK

Vārds Uzvārds

1. Latviešu valodas un literatūras MK

1.Vija Sondore

2. Dace Simsone

3. Agnese Puķe

4. Iveta Ratinīka

5. Raita Šūpola

6. Daina Mediņa

7. Anita Vanaga

2. Fizikas MK

 

8. Krūmiņš Jānis

9. Aigars Mihno

10. Klegere Aija

11.Ansis Ēcis

3. Svešvalodu  MK

 (angļu, vācu,  krievu, franču)

 

12. Ilze Kruglauža

13. AndersoneValentīna

14. Savicka Guna

15. Ņina Firsova

16. Driksna Mārtiņš

17. Mežbārde Ināra

18. Ķiesnere Ramona

19. Aispure Antonija

20. Lelde  Ozoliņa

21. Inga  Harmsone

22. Svjastina Ņina

23. Strumpe Jeļena

24. Dudočkina Inga

25. Gaļina Skobeļeva

26. Jeļena Magdiča

27. Māra Kudiņa

4. Matemātikas un tehniskās grafikas MK

 

28.Žilvinska Lolita

29.Ančupāns Aivars

30.Jubase Vizbulīte

31. Liepiņa Kristīne

32.Juste Ņina

33.Upeniece Inga

34.Juris Avotiņš

35. Plēsuma Aija

36. Plauča Līga

5. Vēstures MK

 

37. Nudiens Ansis

38.Liepiņš Andris

39. Kuprišs Edmunds

6. Ķīmijas un bioloģijas MK

 

40.Gaile Ināra

41. Fjodorova Laura

42. Ingrīda Gorkina

43. Strazda Vaira

44.Mārtiņš Eglīte

45. Rēdliha Andra

7. Sociālo zinātņu MK

 

46.  Santa Miksone-Tukiša                     

47.Jānis Gaiķis

48. Santa Kazaka

49. Solvita Zavacka

50. Avotiņš Juris

51. Ozoliņa Linda

52. Ieva Gaile

53. Zigrīda Teivāne

8. Informātikas MK

 

54. Arnis Upenieks

55.Andris Zariņš

56. Zembkovskis Sergejs

57. Aija Plēsuma

58.Aigars Mihno

9. Sporta MK

59.Ivanišaks Dmitrijs

60.Ozoliņa Inga

61. Agija Celma

62.Vanags Edgars

10. Mākslas MK

63.Drēviņa Ieva

64. Līga Gaiķe

65. Dziļums Edvīns

66.Ieva Leimane

67. Maija Feldmane

11. Bibliotēka

68. Rubene Alda

69. Dagnija Ivanovska