1. English

Uzņemšana

IERODOTIES UZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM, LĪDZI JĀBŪT PERSONU APLIECINOŠAM DOKUMENTAM (DERĪGA SKOLĒNA APLIECĪBA, PASE VAI ID KARTE)

1.Organizēt informācijas dienu Āgenskalna Valsts ģimnāzijā 2018.gada 10.martā:

1.1.informācija par uzņemšanas noteikumiem uz 7.klasi plkst.10.00-11.00;

1.2.informācija par uzņemšanas noteikumiem uz 10.klasi plkst.11.00-12.00.

 

2. Noteikt iestājpārbaudījumu 7.klasē matemātikā 2018.gada 28.aprīlī plkst. 11.00.

 

2.1. Noteikt skolēnu pieteikšanās laiku iestājpārbaudījumam matemātikā pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) izglītības programmā (kods 23011111) 7.klasē no 2018.gada 23.aprīļa līdz 27.aprīlim piesakoties elektroniski ģimnāzijas mājaslapā http://avg.lv/lv/uznemsana/, pievienojot ieskanētu 1.semestra liecību. 

 

2.2. Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana 8.maijā - http://avg.lv/lv/uznemsana/.

2.3. Dokumentu pieņemšana, iesniedzot 6.klases liecības oriģinālu:

1.jūnijā no plkst. 9.00-14.00

4.jūnijā no plkst. 14.00-19.00

 

3. Noteikt sekojošus iestājpārbaudījumus ģimnāzijas 10.klasē 2018.gada 21.aprīlī plkst.11.00:

 

3.1. Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virziena - kods 31011011 (valodas un kultūra) (viens klašu komplekts):

latviešu valodā

matemātikā

 

3.2. Vispārējā vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena - kods 31013011 (fizika, matemātika un matemātiskā analīze) (viens klašu komplekts):

matemātikā

dabaszinībās

 

3.3. Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena - kods 31013011 (ķīmija un bioloģija) (divi klašu komplekti):

matemātikā

dabaszinībās

 

3.4. Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena - kods 31013011 (komerczinības un informāciju tehnoloģijas) (divi klašu komplekti):

matemātikā

dabaszinībās

 

4. Noteikt skolēnu pieteikšanās laiku iestājpārbaudījumu kārtošanai vispārējās vidējās izglītības programmās no 16.aprīļa līdz 20.aprīlim elektroniski ģimnāzijas mājaslapā http://avg.lv/lv/uznemsana/, pievienojot ieskanētu 1.semestra liecību.

4.1. Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana 2018.gada 27.aprīlī.

4.2. Dokumentu pieņemšana:

18.jūnijā no plkst. 14.00-19.00

19.jūnijā no plkst. 9.00-14.00

IERODOTIES UZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM, LĪDZI JĀBŪT PERSONU APLIECINOŠAM DOKUMENTAM (DERĪGA SKOLĒNA APLIECĪBA, PASE VAI ID KARTE)

 

Direktore /paraksts/ I.Gaile