1. English

Uzņemšanas noteikumi

ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA

 

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV1002, tālrunis 67612468; 67619028, e-pasts: avg@riga.lv

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

 

Rīgā

2017. gada 5.janvāris

Nr. GVA-17-1-nts

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējas izglītības likuma 31.pantu un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un Rīgas domes 07.06.2011. nolikumu Nr.130 “Āgenskalna Valsts ģimnāzijas nolikums”

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.

 

II. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās

2. Ģimnāzijas 10.-12. klasēs izglītojamos pēc viņu izvēles uzņem šādās izglītības programmās:

2.1. vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011011), (valodas un kultūra), iestājpārbaudījumi – latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā;

2.2. vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods 31013011), ( fizika, matemātika un matemātiskā analīze), iestājpārbaudījumi – fizikā, matemātikā;

2.3. vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods 31013011), (ķīmija un bioloģija), iestājpārbaudījumi – ķīmijā un bioloģijā,  matemātikā;

2.4. vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods 31013011), (komerczinības un informāciju tehnoloģijas), iestājpārbaudījumi – matemātikā, fizikā;

2.5. pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un iestājpārbaudījumu laiku uz 10.-12. klasi un to norises un vērtēšanas kārtību katru gadu līdz 31.janvārim nosaka ģimnāzijas direktors ar rīkojumu.

3. Ģimnāzijas 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuriem ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstā gada un eksāmenu mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk un kuri ir nokārtojuši ģimnāzijas noteiktos iestājpārbaudījumus.

4. Ģimnāzijas 11. un 12.klasēs uz vakantajām vietām konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuru liecībās mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk un kuri ir nokārtojuši ģimnāzijas noteiktos iestājpārbaudījumus izvēlētās izglītības programmas profilējošos mācību priekšmetos un ieskaites tajos ģimnāzijas izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav mācījušies iepriekšējā izglītības iestādē. Bez iestājpārbaudījumiem uz vakantajām vietām ģimnāzijas 11. un 12.klasēs uzņem izglītojamos, kuru liecībās mācību sasniegumu vērtējumi ir 8 balles un augstāk. 

 

III. Uzņemšana vispārējās pamatizglītības otrā posma programmā

5. Pamatizglītības 2.posma (7. - 9. klase) izglītības programmā (programmas kods 23011111) konkursa kārtībā uzņem izglītojamos 7., 8., 9. klasēs.

6. 7. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk un nav neattaisnotu stundu kavējumu.

Konkursā tiek ņemti vērā šādu mācību priekšmetu vērtējumi: latviešu valoda, literatūra, matemātika un angļu valoda. Bez konkursa uzņem izglītojamos, kuru 6.klases liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 8 balles un augstāk un nav neattaisnotu stundu kavējumu.

7. 8. un 9. klasē konkursa kārtībā uz vakantajām vietām uzņem izglītojamos, kuru iepriekšējās klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 7 ballēm un augstāk un nav neattaisnotu stundu kavējumu.

8. 7.-9.klašu uzņemšanas konkursa pieteikšanās termiņu un laiku katru gadu līdz 31. janvārim nosaka ģimnāzijas direktors ar rīkojumu.

 

IV. Uzņemšanas komisijas darbība

9. Izglītojamo uzņemšanu ģimnāzijā visās izglītības programmās organizē Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu katru gadu (ne vēlāk kā līdz 31.janvārim) ar rīkojumu apstiprina ģimnāzijas direktors. Uzņemšanas komisijas darbā ar novērotāja tiesībām var piedalīties ģimnāzijas padomes ieteiktie vecāku pārstāvji. Uzņemšanas komisija:

9.1. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu, nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;

9.2. izveido iestājpārbaudījumu un konsultāciju grafiku un izziņo to informācijas dienā;

9.3. pārbaudījumu laikā nodrošina visiem pretendentiem vienādas iespējas;

9.4. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;

9.5. izvērtē 7.-9.klašu liecību konkursa rezultātus;

9.6. paziņo rakstveida iestājpārbaudījumu un liecību konkursa rezultātus ne vēlāk kā piecas darbadienas pēc pārbaudījuma vai liecību konkursa noslēguma;

9.7. pamatojoties uz iestājpārbaudījumu un konkursa rezultātiem, sagatavo uzņemšanas komisijas lēmumu par izglītojamo ieskaitīšanu ģimnāzijas klasēs un pamatizglītības klasēs, kā arī rezervē esošo izglītojamo sarakstu, kuri var pretendēt uz vakantajām vietām, ja kāds no ieskaitītajiem izglītojamajiem atsakās no vietas;

9.8. izskata motivētas pretendentu apelācijas par iestājpārbaudījumu un konkursa rezultātiem.

10. Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido Iestājpārbaudījumu komisiju, kuras sastāvu paziņo ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms uzņemšanas sākuma. Iestājpārbaudījumu komisija

10.1. organizē iestājpārbaudījumus;

10.2. labo un novērtē iestājpārbaudījumu darbus;

10.3. iesniedz Uzņemšanas komisijai ar kodiem šifrētus iestājpārbaudījumu rezultātus.

 

V. Iestājpārbaudījumu organizācija un norise

11. Izglītojamo uzņemšana ģimnāzijā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumu vai liecību konkursa rezultātus.

12. Pirms iestājpārbaudījumiem vai konkursa izglītojamie noteiktajā laikā piesakās uz pārbaudījumu kārtošanu 10.- 12. klasēs vai konkursam 7.-9. klasēs. Iestājpārbaudījumiem 10. – 12. klasē un konkursam 7. – 9. klasē jāpiesakās elektroniski ģimnāzijas mājas lapā http://avg.lv/lv/uznemsana/, pievienojot noteikto izglītības dokumentu.

13. Iestājpārbaudījumu darbos netiek iekļautas ziņas par izglītojamā personu. Darbus šifrē un atšifrē Uzņemšanas komisija. Katru darbu vērtē vismaz divi Iestājpārbaudījumu komisijas locekļi.

14. Iestājpārbaudījumu vai konkursa rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta visi iestājpārbaudījumu komisijas locekļi, konkursa rezultātus apkopo un izziņo Uzņemšanas komisija.

15. Strīdu gadījumā par iestājpārbaudījuma vai konkursa vērtējumu izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais pēc rakstveida pārbaudījuma rezultātu paziņošanas var iesniegt Uzņemšanas komisijai apelāciju ne vēlāk kā 2 darbadienu laikā.

16. Par iestājpārbaudījumu un konkursa rezultātiem izglītojamos un vecākus ģimnāzija informē 5 darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumu vai konkursa noslēguma.

 

VI. Dokumentu pieņemšana

17. Piesakoties mācībām ģimnāzijas 10.klasē, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz šādus dokumentus:

17.1. direktoram adresētu iesniegumu, tajā norādot vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu, izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, izvēlēto izglītības programmu, saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot elektroniskā pasta adresi (ja ir) un izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

17.2. apliecību par vispārējo pamatizglītību un ar to saistīto sekmju izrakstu kopijas, uzrādot oriģinālu;

17.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;

17.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

17.5. izglītojamā divas fotokartītes (3 x 4 cm).

18. Piesakoties mācībām ģimnāzijas 11. un 12.klasē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz šādus dokumentus:

18.1. direktoram adresētu iesniegumu, tajā norādot vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu, izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, izvēlēto izglītības programmu, saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot elektroniskā pasta adresi (ja ir) un izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

18.2. liecību un sekmju izrakstu, ja izglītojamais maina skolu mācību gada laikā;

18.3. izziņu par iepriekš apgūto izglītības programmas daļu un nokārtotajiem valsts pārbaudes darbiem;

18.4. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;

18.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

18.6. izglītojamā divas fotokartītes (3 x 4 cm).

19. Piesakot izglītojamo mācībām 7.- 9. klasēs, vecāki vai cits bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāki) iesniedz šādus dokumentus:

19.1. direktoram adresētu iesniegumu, tajā norādot vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu, izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, izvēlēto izglītības programmu, saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot elektroniskā pasta adresi (ja ir) un izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

19.2. liecību vai sekmju izrakstu;

19.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;

19.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.5. izglītojamā divas fotokartītes (3 x 4 cm).

20. Visi izglītojamie aizpilda skolēnu ziņu kartīti.

21. Pieņemot dokumentus, ģimnāzijas vadība vecākus vai atbildīgās amatpersonas, vai pilngadīgo izglītojamo neatkarīgi no klases un īstenojamās izglītības programmas iepazīstina ar šādiem dokumentiem:

21.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);

21.2. izglītības iestādes akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);

21.3. izglītības programmu licencēm (pieejamas elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);

21.4. izglītības programmas akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);

21.5.  izglītības iestādes nolikumu;

21.6.  iekšējās kārtības noteikumiem.

 

VII. Izglītojamo ieskaitīšana

22. Izglītojamo ieskaitīšanu Āgenskalna Valsts ģimnāzijas sarakstos uz attiecīgā mācību gada 1. septembri apstiprina direktors ar rīkojumu, ja

22.1. Uzņemšanas komisija ir paziņojusi konkursa rezultātus;

22.2. ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

23. Ģimnāzijas vadība nodrošina, ka pēc rīkojuma izdošanas par izglītojamā uzņemšanu ģimnāzijā attiecīgajā izglītības programmā uz kārtējā mācību gada 1.septembri informācija par izglītojamo  līdz 20.augustam tiek ierakstīta izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā.

24. Izglītojamo ieskaitīšanu Āgenskalna Valsts ģimnāzijas sarakstos mācību gada laikā apstiprina direktors ar rīkojumu, ja

24.1. ir vakanta vieta un izglītojamais atbilst konkursa kritērijiem;

24.2. Uzņemšanas komisija ir paziņojusi konkursa rezultātus;

24.3. ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

25. Ģimnāzijas vadība nodrošina, ka pēc rīkojuma izdošanas par izglītojamā uzņemšanu ģimnāzijā attiecīgajā izglītības programmā mācību gada laikā, informācija par izglītojamo  10 darbdienu laikā tiek ierakstīta izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā.

 

VIII. Izglītojamo uzņemšanas noteikumu un grozījumu pieņemšanas kārtība

26. Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un grozījumus apspriež un priekšlikumus iesniedz Metodiskā padome.

27. Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un grozījumus saskaņo Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

28. Izglītojamo uzņemšanas noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1.februāri.

 

IX. Noslēguma jautājumi

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 29.01.2016. noteikumi Nr.GVA-16-1-nts “Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumi”.

Direktore

I.Gaile

Upeniece 67614133