1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Uzņemšanas noteikumi 2018./19.m.g.

ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV1002, tālrunis 67612468; 67619028, e-pasts: avg@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2017. gada 28.novembris Nr.GVA-17-5-nts

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11.punktu, Rīgas Domes 07.06.2011. nolikuma Nr.130“Āgenskalna Valsts ģimnāzijas nolikums” 17. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Āgenskalna Valsts ģimnāzijā (turpmāk – ģimnāzija).

 

2. Izglītojamo pieteikšanās termiņu un uzņemšanas laiku vispārējās pamatizglītības otrā posma programmā un vispārējās vidējās izglītības programmās nosaka ģimnāzijas direktors līdz kārtējā gada 1.decembrim, rīkojumu publisko ģimnāzijas mājas lapā.

 

3. Izglītojamo vecāki direktora rīkojumā noteiktajā termiņā iesniedz ģimnāzijā elektronisko pieteikuma formu par izglītojamā pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, ievietojot to ģimnāzijas mājas lapā, vietnē http://avg.lv/lv/uznemsana/, kurā norāda izvēlēto izglītības programmu un savu otrās izvēles programmu, ja pretendents konkursa rezultātā netiek savā izvēlētajā izglītības programmā. Piesakoties uz 4.1. punktā minēto programmu, iespējama tikai šīs programmas izvēle.

II. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās

4. Ģimnāzijas 10.-12.klasēs  izglītojamie, pēc viņu izvēles, pamatojoties uz iestājeksāmenu rezultātiem tiek uzņemti šādās izglītības programmās: 

 

4.1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (izglītības programmas kods (turpmāk – kods) 31011011), (nodrošina padziļinātu latviešu valodas, svešvalodu  un kultūras apguvi). Iestājpārbaudījumi – matemātikā un latviešu valodā;

 

4.2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods - 31013011), (fizika, matemātika un matemātiskā analīze). Iestājpārbaudījumi – matemātikā un dabaszinātnēs;

 

4.3. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods - 31013011), (ķīmija un bioloģija). Iestājpārbaudījumi – matemātikā un dabaszinātnēs;

 

4.4. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods - 31013011), (komerczinības un informāciju tehnoloģijas). Iestājpārbaudījumi – matemātikā un dabaszinātnēs.

 

5. Pieteikšanās termiņu noteikumu 4.punkta 4.1. – 4.4.apakšpunktos noteiktajās vispārējās vidējās izglītības programmās, kā arī iestājpārbaudījumu laiku, to norises un vērtēšanas kārtību nosaka ģimnāzijas direktors, izdodot rīkojumu līdz kārtējā gada 1.decembrim, kuru publisko ģimnāzijas mājas lapā.

 

6. Piesakoties izglītības programmām, kas norādītas 4.punkta 4.2. – 4.4.apakšpunktos, jānorāda sava izvēlētā izglītības programma vai programmas prioritārā secībā savām izvēlētajām izglītības programmām. 

 

7. Ģimnāzijas 10.klasē konkursa kārtībā tiek uzņemti izglītojamie, kuriem ir iegūta apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, kā arī pamatojoties uz ģimnāzijas noteikto iestājpārbaudījumu rezultātiem.  

 

8. Ģimnāzijas 11. un 12.klasē, ja ir brīvas vietas, pamatojoties uz iepriekšējo izglītības dokumentu, kā arī ģimnāzijas noteikto iestājpārbaudījumu rezultātiem, tiek uzņemti izglītojamie, atbilstoši izvēlētajā izglītības programmā. 

III. Izglītojamo uzņemšana vispārējās pamatizglītības otrā posma programmā

9. Ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) programmā (kods - 23011111) izglītojamie tiek uzņemti pamatojoties uz iestājpārbaudījuma rezultātiem matemātikā.

 

10. 8. un 9.klasē, ja ir brīvas vietas, tiek uzņemti izglītojamie pamatojoties uz iepriekš iegūto izglītības dokumentu un iestājpārbaudījuma rezultātiem matemātikā. 

IV. Uzņemšanas komisija

11. Izglītojamo uzņemšanu ģimnāzijā organizē Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu katru gadu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.janvārim ar rīkojumu apstiprina ģimnāzijas direktors. Uzņemšanas komisijas darbā ar novērotāja tiesībām var piedalīties ģimnāzijas padomes ieteiktie vecāku pārstāvji.

12. Uzņemšanas komisija:

12.1. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu, nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;

 

12.2. izveido iestājpārbaudījumu un konsultāciju grafiku un to izziņo informācijas dienā;

 

12.3. pārbaudījumu laikā nodrošina visiem pretendentiem vienlīdzīgas iespējas, kā arī atbild par datu un uzņemšanas rezultātu konfidencialitāti;

 

12.4. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;

 

12.5. paziņo rakstveida iestājpārbaudījumu rezultātus ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc pārbaudījuma;

 

12.6. pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātiem, sagatavo uzņemšanas komisijas lēmumu ar priekšlikumu ģimnāzijas direktoram izglītojamo uzņemšanai ģimnāzijā, atbilstoši vecāku iesniegumā norādītajai izglītības programmai un klasei; 

 

12.7. izskata motivētas pretendentu vecāku apelācijas par iestājpārbaudījumu rezultātiem. 

V. Iestājpārbaudījumu organizācija un norise

13. Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido Iestājpārbaudījumu komisiju, kuras sastāvu paziņo ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms uzņemšanas sākuma. 

 

14. Iestājpārbaudījumu komisija:

 

14.1. organizē iestājpārbaudījumus;

 

14.2. labo un novērtē iestājpārbaudījumu darbus;

 

14.3. iesniedz Uzņemšanas komisijai ar kodiem šifrētus iestājpārbaudījumu rezultātus.

 

15. Iestājpārbaudījumu darbos netiek iekļauta informācija par izglītojamo. Darbus šifrē un atšifrē Uzņemšanas komisija. Katru darbu vērtē vismaz divi Iestājpārbaudījumu komisijas locekļi.

 

16. Iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta visi iestājpārbaudījumu komisijas locekļi, konkursa rezultātus apkopo un izziņo Uzņemšanas komisija.

 

17. Strīdus gadījumā par iestājpārbaudījuma vērtējumu izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais pēc rakstveida pārbaudījuma rezultātu paziņošanas var iesniegt Uzņemšanas komisijai apelāciju ne vēlāk kā 2 darbadienu laikā.

 

18. Par iestājpārbaudījumu rezultātiem Uzņemšanas komisija izglītojamos un vecākus informē 5 darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumu noslēguma. 

VI. Dokumentu pieņemšana

19. Izglītojamā vecāki vai pilngadīgais izglītojamais pēc Uzņemšanas komisijas lēmuma par izglītojamā uzņemšanas pozitīvu rezultātu iesniedz ģimnāzijā  šādus dokumentus: 

 

19.1. aizpildītu iesnieguma par izglītojamā uzņemšanu veidlapu (pieejama ģimnāzijas mājas lapā). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;

 

19.2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;

 

19.3. izglītojamo vecāki vai pilngadīgie izglītojamie uzņemšanai 7.klasē iesniegumam pievieno liecības, uzņemšanai 10.klasē apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta, un nokārtoto centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas;

 

19.4. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);

 

19.5. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;

 

19.6. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

 

19.7. izglītojamā divas fotokartītes (3 x 4 cm).

 

20. Piesakoties mācībām ģimnāzijas 11. un 12.klasē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz šādus dokumentus:

 

20.1. direktoram adresētu iesniegumu, tajā norādot vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu, izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, izvēlēto izglītības programmu, saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot elektroniskā pasta adresi (ja ir) un izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

 

20.2. liecību un sekmju izrakstu, ja izglītojamais maina skolu mācību gada laikā;

 

20.3. izziņu par iepriekš apgūto izglītības programmas daļu un nokārtotajiem valsts pārbaudes darbiem;

 

20.4. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);

 

20.5. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;

 

20.6. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu; 

 

20.7. izglītojamā divas fotokartītes (3 x 4 cm).

 

21. Piesakot izglītojamo mācībām 8.- 9.klasēs, vecāki vai cits bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāki) iesniedz šādus dokumentus:

 

21.1. direktoram adresētu iesniegumu, tajā norādot vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu, izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, izvēlēto izglītības programmu, saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot elektroniskā pasta adresi (ja ir) un izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

 

21.2. liecību vai sekmju izrakstu;

 

21.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);

 

21.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu; 

 

21.5. izglītojamā divas fotokartītes (3 x 4 cm).

 

22. Visi izglītojamie aizpilda skolēnu ziņu kartīti.

 

23. Pieņemot dokumentus, ģimnāzijas vadība vecākus vai atbildīgās amatpersonas, vai pilngadīgo izglītojamo neatkarīgi no klases un īstenojamās izglītības programmas iepazīstina ar šādiem dokumentiem: 

 

23.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);

 

23.2. izglītības iestādes akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);

 

23.3. izglītības programmu licencēm (pieejamas elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);

 

23.4. izglītības programmas akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);

 

23.5. izglītības iestādes nolikumu;

 

23.6. iekšējās kārtības noteikumiem.

VII. Izglītojamo uzņemšana

24. Izglītojamos ģimnāzijā uzņem direktors ar rīkojumu pēc Uzņemšanas komisijas  lēmuma un noteikumu 20.punktā noteikto dokumentu saņemšanas. 

 

25. Ģimnāzijas vadība nodrošina, ka pēc rīkojuma izdošanas par izglītojamā uzņemšanu ģimnāzijā attiecīgajā izglītības programmā uz kārtējā mācību gada 1.septembri informācija par izglītojamo  līdz 20.augustam tiek ierakstīta izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

 

26. Ģimnāzijas vadība nodrošina, ka pēc rīkojuma izdošanas par izglītojamā uzņemšanu ģimnāzijā attiecīgajā izglītības programmā mācību gada laikā informācija par izglītojamo  10 darbdienu laikā tiek ierakstīta izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un ievadīta, un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

VIII. Izglītojamo uzņemšanas noteikumu un grozījumu pieņemšanas kārtība

27. Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un tā grozījumus izdod ģimnāzijas direktors, tie var tikt izskatīti ģimnāzijas Metodiskajā padomē.

 

28. Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un grozījumus saskaņo Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

IX. Noslēguma jautājumi

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 05.01.2017. noteikumi Nr.GVA-17-1-nts “Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumi”.

 

Direktore I. Gaile 

I.Upeniece 67614133