1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Iznomā 1 m2 pārtikas automāta izvietošanai

2018. gada 12. martā

Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts.

1.1. Āgenskalna Valsts ģimnāzija (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Lavīzes iela 2A, ar kopējo platību 1 m2, 1(viens) automāta izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

 

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. No 9.83 EUR/m2 + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

 

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

 

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 

5.1. 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

 

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018. gada 19. martam, plkst.10.00, Rīgā, Lavīzes iela 2A, 127kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: EUR/m2 bez PVN mēnesī.”

 

7. Papildus informācija:

7.1. Sazināties pa mob. tālr. 29289231 vai tālr. 67612104, Aleksandrs Tisļenoks direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā.

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas iznomāšanas komisija.