1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Konkursa “Āgenskalna Valsts ģimnāzijas prezentācija“ nolikums

2019. gada 12. martā

ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV1002, tālrunis 67612468; 67619028, e-pasts: avg@riga.lv

 

Konkursa “Āgenskalna Valsts ģimnāzijas prezentācija“ nolikums

 

Konkursu rīko Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vadība, skolēnu pašpārvalde un ģimnāzijas atbalsta biedrība

Norises laiks:  2019. gada 12.marta līdz 2019.gada 1.aprīlim

Mērķi:

  1. Izveidot reprezentatīvu prezentāciju par skolu, ko izmantot starptautiskos projektos;
  2. Attīstīt skolēnos prasmi analizēt, atlasīt, konspektēt, apkopot dažādos avotos esošo informāciju par skolu un Latviju;
  3. Sekmēt skolēna praktiskā darba iemaņas un prasmes moderno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanā, informācijas iegūšanā, apstrādē, veidošanā un prezentēšanā;
  4. Dot iespēju skolēniem radoši sevi izteikt, darbojoties programmā PowerPoint;

Konkursa idejas vispārīgs apraksts: Dalībnieki ārpus mācību stundām sagatavo PowerPoint prezentāciju par tēmu „ĀVĢ Latvijā un pasaulē” un iesniedz to izvērtēšanai.

Konkursa dalībnieki: ĀVĢ 7.-12.klašu skolēni. Darbu var veikt individuāli vai grupā

Konkursa norises kārtība:

1. Prezentāciju izstrāde,

2. Prezentāciju izvērtēšana divos posmos- žūrijas komisijas un skatītāju balsojums.

Prezentāciju noformējuma prasības:

Radoši veidot prezentāciju, informatīvo materiālu saista ar Āgenskalna Valsts ģimnāziju(70%), Rīgu un Latviju(30%);

Prezentācijas ilgums 7-10min;

Titullapā norādīt valsts, pilsēta, skolas nosaukums;

Secīgs tēmas izklāsts- svarīgākie fakti par skolu (izglītības programmas, skola agrāk un šobrīd, tradīcijas, sasniegumi utml.);

Prezentācijai jāsatur foto un video faili, skaņas efekti un jāpievieno īsi komentāri.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

1. Prezentāciju noformējuma, iesniegšanas prasību ievērošana,

2. Informācijas atlases, apkopošanas prasmes,

3. Saturs, tā atbilstība tēmai, attēlu izvēle,

4. Kopējais vizuālais noformējums.

Katrs kritērijs tiek vērtēts ar punktiem no 1 līdz 5 punktiem :

1 punkts - kritērijs nav izpildīts;

2 punkti - daļēja kritērija izpilde;

3 punkti - kritērijs izpildīts;

4 punkti - kritērijs izpildīts teicami;

5 punkti -īpaša, savdabīga pieeja kritērija izpildē.

Darbu vērtēšana: skolas darbinieku izveidota žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā: ģimnāzijas vadība, skolēnu pašpārvalde un ģimnāzijas atbalsta biedrības pārstāvji

Darba iesniegšana:

  1. Notiek šifrēti, prezentācijas faila nosaukumu veido klases cipari un e-klases žurnāla kārtas cipari, piemēram, ja darbu veido viens skolēns,7.8.klases skolēns žurnālā ar 35. kārtas numuru iesniedz darbu ar nosaukumu 7835.ppt*, ja darbu veido 2 skolēni, kodu sastāda abu kods, kas atdalīts ar “-“, piemēram, 7835-7836.ppt*
  2. Darbs jāiesniedz līdz 1.aprīlim plkst 16.10, nosūtot failu uz uzdevums4@gmail.com

Ģimnāzijas atbalsta biedrības balvas:

1. vietas ieguvējs iegūst naudas balvu 100,- eiro

2. vietas ieguvējs iegūst naudas balvu 50,- eiro

3. vietas ieguvējs iegūst naudas balvu 20,- eiro

 

Konkursa rezultāti tiks publicēti ĀVĢ mājaslapā www.avg.lv

 

*faila paplašinājums var būt citādāks