1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  Projekts “Pirms 100 gadiem dzima valsts”

  2018. gada 10. aprīlī

  Pirms 100 gadiem dzima valsts”
  Jau Rainis rakstīja: “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī”. 2018.gadā apritēs 100 gadi kopš Latvija no drosmīgas idejas un klusām ilgām tapa par valsti ar savu pārvaldi, armiju, simboliem un nacionālo apziņu. Lai mūsu zeme arī turpmāk plauktu un tēvutēvu veikums tiktu joprojām godināts, skolās no 2015./2016. līdz 2017./2018. mācību gadam tiek organizēts projekts “Pirms 100 gadiem dzima valsts”.
  Projekta centrā ir Latvijas simtgades gaidīšana, motivējot jauniešus interesēties par Latvijas vēsturi un tās pētīšanu, par to, kā vēsture un tās zināšanas var kalpot par pamatu radošām izpausmēm un jauniem sasniegumiem. 
  Projekts ir plānots 3 kārtās, kur pirmais un otrais cikls aptver Latviju, bet trešais – jau Latviju, Lietuvu, Igauniju, Somiju un Poliju – valstis, kurām 1918. gads nozīmē jauna valstiskuma sākumu. 6., 7. klašu audzēkņiem plānots radošo darbu konkurss, bet 10., 11.klasēm – argumentētu eseju konkurss. Šie konkursi kalpos kā pirmā kārta atlasei dalībai finālā, kas norisināsies klātienē Rīgā.
  Konkursu rīko Rīgas 64. vidusskola, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Privātā vidusskola “Klasika”.
  Projektu atbalsta LU, Vēstures skolotāju biedrība, RIIMC, RPKIA muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs”, Latvijas Kara muzejs, “BALTA EKO” SIA, apgāds “Mansards” 

  Informācija par projektu:
  1. Rīgas 64. vidusskolas mājas lapā, Privātās vidusskolas ,,Klasika” mājas lapā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas mājas lapā
  2. sazinoties ar projekta koordinatoriem Pēteri Plakanu (e-pasts peteris.plakans@gmail.com), Jolantu Lankovsku (e-pasts jolantalankovska@gmail.com)
  3. projekta facebook kontā

   

  Ab imo pectore

   

             

   

  NOLIKUMS 6. , 7. KLAŠU KONKURSAM

   

  1.Konkursa mērķis

  Aktīvas pilsoniskās apziņas veidošana, nodrošinot iespēju domāt un darboties radoši, brīvi, patstāvīgi un izpausties.

   

  2. Konkursa uzdevumi

  1) īstenot starppriekšmetu saikni;

  2) papildināt zināšanas un radīt interesi par Latvijas vēstures norisēm pasaules vēstures kontekstā;

  3) pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem vēstures avotiem;

  4) veidot vēsturisko empātiju;

  5) mācīties plānot savu laiku;

  6) attīstīt radošo domāšanu, veidojot mākslinieciskus objektus;

  7) attīstīt sadarbības prasmes (dažādos līmeņos);

  8) izprast līdzatbildību kultūrvides veidošanā un saudzēšanā;

  9) mācīties uzskatāmi pasniegt informāciju, ievērojot konkrētību un precīzu laika atspoguļojumu.

   

  3. Konkursa tēma „Mana Latvija caur gadsimtiem”

  Anotācija: Konkurss, veltīts Latvijas 100. gadskārtai, risināsies no 2015./2016. līdz 2018./2019. mācību gadam Latvijas (2015./2016.m.g., 2017./ 2018.m.g.) un Baltijas (2018./2019.m.g.) mērogā. Mērķa auditorija ir 6., 7. klašu skolēni, kuru uzdevums ir veidot radošu vizuālo darbu, veltītu jebkuram Latvijas vēstures laika periodam. Darba veidu, vizuālos izteiksmes līdzekļus, tehniku skolēns izvēlas pats. Darbam tiek pievienota anotācija. 15 labāko darbu autori tiks uzaicināti uz finālsacensībām Rīgā  28. aprīlī.

  Konkurss veidos elastīgu domāšanas stilu, ļaus saskatīt pasaules vēstures ietekmi uz Latvijas vēstures norisēm un skolēna dzimtas attīstību, veidos izpratni par norisēm sabiedrībā.

   

  4. Konkursa dalībnieki ir 6., 7. klašu skolēni.

  Darbs veicams individuāli vai pārī. Skolēns/i izvēlas darba konsultantu – skolotāju.

  5. Darbu iesniegšana

  Darbus līdz 2018. gada 20. aprīlim jānodod Rīgas 64. vidusskolā vai jānosūta pa pastu.

  Darbu iesūtīšanas adrese:

  Pēterim Plakanam / konkursam "Mana Latvija caur gadsimtiem"

  Rīgas 64. vidusskola

  Ūnijas iela 93

  Rīgā, LV-1084

  vai

  Jolantai Lankovskai/ konkursam “Mana Latvija caur gadsimtiem”

  Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Privātā vidusskola ,,Klasika”

  Krimuldas iela 2

  Rīgā, LV-1039

   

  6. Darbu noformējums

  Iesniedzamais darbs sastāv no divām daļām:

  1) Konkursa darba izpildes nosacījumi, izmantojot dažādus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļus:

  vizuālā māksla: grafikas, plakāts, zīmējumi un  gleznojumi izpildīti dažādās tehnikās, kā arī autortehnikās (ne mazākas par A3 formātu un ne lielākas par A2 formātu);

  vizuāli plastiskā māksla:

  trīsdimensiju darbi – veikti dažādās tehnikās (papīrs, keramika, plastika, āda, koks, tekstils u.c.). Individuālie darbi – ne mazāki par 20cm x 20cm x 20cm, kopdarbi un kolektīvie darbi – ne mazāki par 50cm x 50cm x 50cm;

  vides objekti – ne mazāki par 90 cm x 90 cm x 90 cm, kas piemēroti eksponēšanai telpā, izmantojot atbilstošus materiālus. Objektam jābūt ar stabilu konstrukciju, ja nepieciešams ar stiprinājumiem.

   

  2) Anotācija, kurā jāiekļauj: a) izvēlētā vēstures notikuma, perioda apraksts; b) pamatojums, kāpēc izraudzīta tieši šī tēma; c) apraksts, kā tieši radošais darbs ataino minētos notikumus. Apraksta apjoms: 1 – 2 lpp. datorrakstā Times New Roman 12. Anotācija rakstāma latviešu vai angļu valodā.

   

  Darba titullapā norāda konkursa darba nosaukumu, autora/u vārdu un uzvārdu, e-pastu, skolu, konsultanta vārdu un uzvārdu.

   

  7. Vērtēšana

  Komisija izvērtē darbus. 15 labākie tiek aicināti uz finālu 28.aprīlī Rīgā, kur būs jāprezentē – jāaizstāv savs darbs. Konkursa organizatori sazināsies ar labāko darbu autoriem individuāli uz titullapā norādīto e-pastu. Pēc fināla tiks paziņoti uzvarētāji. Labākie darbi tiks izstādīti un publicēti konkursa katalogā.

   

  Darbā vērtē:

  1. Izvēlētās tēmas un darba formas pamatojumu, atbilstību tēmai.

  2. Vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.

  3. Finālistiem – darba aizstāvēšanu. Atlases kārtā iegūto punktu summai pievieno darba aizstāvēšanā iegūto punktu summu.

  Finālisti tiksies Rīgā, kur risināsies konkursa otrā kārta – darba aizstāvēšana, radošas aktivitātes (muzeju apmeklējums, erudītu spēle, orientēšanās sacensības ,,Mana un tava Rīga” un izklaides pasākumi).

   

  8. Vērtēšanas komisija 

  Bc. hist. P.Plakans (Rīgas 64. vsk., Rīgas Igauņu psk.), bc. hist. E.Sviklis (Rīgas 64. vsk.), mag. hist. J.Lankovska (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Privātā vsk. ,,Klasika”), bc. hist. M.Kārkliņa (Rīgas 64. vsk.), mag. paed. I.Grišāne (Rīgas 64. vsk.), bc. art.,mag. paed.  E.Krone-Kalniņa (Rīgas 14. vakara (maiņu) vsk.), tēlnieks bc. art.E.Ošs

   

  9. Dalībnieku apbalvošana

  Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2018. gada 28.aprīlī . Finālisti un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas. Apbalvošana notiek Rīgas 64. vidusskolā.

   

  10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji

  Konkursu rīko Rīgas 64. vidusskola, Privātā vidusskola ,,Klasika” un Āgenskalna Valsts ģimnāzija. Konkursu finansē SLF “Asni”. Konkursu atbalsta LU VFF, Vēstures skolotāju biedrība, RIIMC, RPKIA muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs”, Latvijas Kara muzejs, apgāds “Mansards”.

   

  11. Informācija par konkursu

  1. Rīgas 64. vidusskolas mājas lapā,

  2. sazinoties ar projekta koordinatoriem P. Plakans (e-pasts peteris.plakans@gmail.com), Jolantu Lankovsku (e-pasts jolantalankovska@inbox.lv)

  3. projekta facebook kontā.

   

  NOLIKUMS 10., 11. KLAŠU KONKURSAM

   

  1.Konkursa mērķis 

  Aktīvas pilsoniskās apziņas veidošana, nodrošinot iespēju domāt un darboties radoši brīvi, patstāvīgi un izpausties.

   

  2. Konkursa uzdevumi

  1) īstenot starppriekšmetu saikni;

  2) papildināt zināšanas par Latvijas vēstures norisēm Baltijas un pasaules vēstures kontekstā;

  3) attīstīt analītisko un kritisko domāšanu, pilnveidojot prasmes darbā ar dažādiem vēstures avotiem;

  4) veidot vēsturisko empātiju, apzinoties savu identitāti;

  5) mācīties plānot savu laiku;

  6) veicināt spēju argumentēti pamatot savu viedokli ar precīziem faktiem;

  7) attīstīt sadarbības prasmes (dažādos līmeņos);

  8) izprast līdzatbildību kultūrvides veidošanā un saudzēšanā;

  9) mācīties pasniegt informāciju, ievērojot konkrētību un precīzu laika atspoguļojumu.

   

  3. Konkursa tēma „Tā tapa Latvija!”

  Anotācija: Konkurss, veltīts Latvijas 100. gadskārtai, risināsies no 2015./2016. līdz 2018./2019. mācību gadam Latvijas (2015./2016.m.g., 2017./ 2018.m.g.) un Baltijas (2018./2019.m.g.) mērogā. Mērķa auditorija ir 10.,11. klašu skolēni, kuru uzdevums ir uzrakstīt argumentētu eseju par  brīvi izvēlētu notikumu Latvijas vēsturē un tā ietekmi uz Latvijas valsts veidošanos. 30 labāko eseju autori tiks uzaicināti uz finālsacensībām Rīgā 27. un 28. aprīlī.

  Konkurss veidos elastīgu domāšanas stilu, ļaus saskatīt pasaules vēstures ietekmi uz Latvijas vēstures norisēm un skolēna dzimtas attīstību, veidos izpratni par norisēm sabiedrībā.

   

  4. Konkursa dalībnieki ir 10., 11. klašu skolēni.

  Darbs veicams individuāli. Skolēns var izvēlēties darba konsultantu – skolotāju.

  5. Darbu iesniegšana

  Darbus līdz 2018. gada 20.aprīlim jānodod Rīgas 64. vidusskolā vai jānosūta pa pastu.

  Darbu iesūtīšanas adrese:

  Pēterim Plakanam / konkursam "Mana Latvija caur gadsimtiem"

  Rīgas 64. vidusskola

  Ūnijas iela 93

  Rīgā, LV-1084

  Darbus var nosūtīt elektroniski (e-pasts peteris.plakans@gmail.com un  jolantalankovska@gmail.com).

   

  6. Darbu noformējums

  Iesniedzamais darbs veicams argumentētas esejas formā. 1 – 2 lapas datorrakstā Times New Roman 12.

   

  Darba titullapā norāda esejas tēmu, autora vārdu un uzvārdu, e-pastu, skolu, konsultanta vārdu un uzvārdu.

   

   

  7. Vērtēšana

  Komisija izvērtē darbus. Finālistiem – punkti par veiktajām aktivitātēm 2. kārtā individuāli un grupās. Konkursa organizatori sazināsies ar labāko darbu autoriem individuāli  titullapā norādītajā e-pastā.

  30 finālisti tiksies Rīgā 27. un 28. aprīlī, kur risināsies konkursa otrā kārta četros posmos – radošas aktivitātes (muzeju apmeklējums, erudītu spēle, orientēšanās sacensības ,,Mana un tava Rīga”, izklaides pasākumi) un apbalvošana.

   

  Darbā vērtē:

  1. Izvēlētās tēmas  pamatojumu, atbilstību.

  2. Vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.

  3. Darba zinātniskumu.

  4. Finālistiem – punkti par veiktajām aktivitātēm 2. kārtā individuāli un grupās.

   

  8. Vērtēšanas komisija 

  Bc. hist. Pēteris Plakans ( Rīgas 64.vsk., Rīgas 64.psk.), bc. hist. E.Sviklis (Rīgas 64. vsk.), mag. hist. J.Lankovska ( Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Privātā vsk. ,,Klasika”), bc. hist. M.Kārkliņa (Rīgas 64. vsk.), prof. dr. hist. G. Straube (LU VFF), prof. dr. hist. Ē. Jēkabsons (LU VFF), doc. dr. hist. A. Šnē (LU VFF).

   

  9. Dalībnieku apbalvošana

  Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2018. gada 28.aprīlī. Finālisti un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas. Apbalvošana notiek Rīgas 64. vidusskolā. Labākie darbi tiks uzaicināti

   

  10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji

  Konkursu rīko Rīgas 64. vidusskola, Privātā vidusskola ,,Klasika” un Āgenskalna Valsts ģimnāzija. Konkursu finansē SLF “Asni”. Konkursu atbalsta LU VFF, Vēstures skolotāju biedrība, RIIMC, RPKIA muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs”,  Latvijas Kara muzejs, ,,BALTA EKO”SIA, apgāds “Mansards”.

   

  11. Informācija par konkursu

  1. Rīgas 64. vidusskolas mājas lapā, Privātās vidusskolas ,,Klasika”  mājas lapā , Āgenskalna Valsts ģimnāzijas mājas lapā

  2. sazinoties ar projekta koordinatoriem Pēteri Plakanu (e-pasts peteris.plakans@gmail.com), Jolantu Lankovsku (e-pasts jolantalankovska@inbox.lv)

  3. projekta facebook kontā.