1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Iepirkumi

Paziņojums.

1. Iznomātājs:

Āgenskalna Valsts ģimnāzija piedāvā iznomāt telpas (skolas jumta daļa) 6 m² platībā telekomunikāciju objekta izveidei un apsaimniekošanai.

2.Nosacītā cena:

EUR 303.40+ PVN, t.sk. zeme proporcionāli aizņemtai telpai + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.

 

3. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

3.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4. Nekustamā īpašuma darbības laiks un līguma īpašie nosacījumi:

4.1. Līguma noslēgšanas termiņš – 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

4.2. Īpašie līguma nosacījumi, kas tiks iekļauti nomas līgumā:

4.2.1. nomnieka pienākums ir ierīkoto mobilo telekomunikāciju bāzes staciju pieņemt ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas ar mēraparātiem, kas sertificēti mērījumu vienotības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā. Nomniekam ir pienākums iesniegt iznomātājam Veselības inspekcijas sniegto atzinumu, ka mērījumi rezultāti atbilst normatīvo aktu prasībām, pirms tiek uzsākta ierīkoto mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas pieņemšana ekspluatācijā.

4.2.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot nomniekam, ja nomnieks ir uzsācis ierīkotās mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas ekspluatāciju, neiesniedzot iznomātājam Veselības inspekcijas sniegto atzinumu, ka elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu rezultāti atbilst normatīvo aktu prasībām.

 

5. Pieteikšanās termiņš:

Pieteikumi nomāt nekustamo īpašumu, rakstveida (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2022.gada 27.maijam, plkst.10.00, Rīgā, Lavīzes ielā 2A, 127. kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR bez PVN mēnesī.”

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas iznomāšanas komisija.